COMPANY INFO

Board member information

Director, Corporate Executive Adviser Yoshitomo Ishizaki
Director, Chairman Executive Officer Yoshitaka Minami
Representative Director, President Executive Officer Hiroshi Kagaya
Director, Executive Vice President Executive Officer Kenji Yamanouchi
Director, Senior Managing Executive Officer Motoyuki Taniura
Yasunori Okamoto
Hiroshi Sanui
Director Tomoki Takaoka
Minoru Tamai
Audit & Supervisory
Board Member
Hirohiko Nagasawa
Managing Executive Officer Tetsuya Okumura
Toshikatsu Ishikawa
Executive Officer Yoshiyuki Miwa
Toshihiro Majima
Naoaki Danshita
Yukinobu Okazaki